ژانویه 14, 2018 از:
9 تا بچه توی یه خونه هستن.وهر کدام دارن کاری انجام میدن... 1.اتو میکنه 2.تلوزیون می بینه 3.آشپزی میکنه 4.شطرنج بازی میکنیه 5.دوش میگیره 6.رادیو گوش میده 7.خوابیده 8.لباس میشوره 9.داره چه کار میکنه این معما از طرف یکی از مراکز علمی دنیا برای تیز هوشان مطرح شده .جواب هم داره.یرکاری نیست.لطفا جواب چی میشه؟؟؟ #9_تا_بچه_توی_یه_خونه_هستن.وهر کدام دارن کاری انجام میدن...

ژانویه 14, 2018 از:
#معما دو تا معما سخت ميتونين جواب بدین 1_ معما بسيار سخت: سه نفر با هم میرن تفریح: یک کور _ يك لال _ يك کر کر میمیره ، این لال چطور به کور بفهمونه که کر مرده؟جوابش روبفرستيد! #یک_کور_يك_لال_يك_کر #سه_نفر_با_هم_میرن_تفریح

دسامبر 28, 2017 از:
تست هوش کریم، رحیم، پرویز و وحید به دزدی متهم شده اند. می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است. آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند: کریم: پرویز دزدی کرده است. رحیم: من بی گناهم. پرویز: وحید دزدی کرده است. وحید: پرویز دروغ می گوید. الف) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا درست باشد، گناهکار کیست؟ ب) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا غلط باشد، گناهکار کیست؟   ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ معمای 'دزد را پیدا کن!' چنانچه گفته های کریم، رحیم، پرویز و وحید را به ترتیب P ،R ،K و V نشان دهیم نتایج زیر را خواهیم داشت: الف) یکی از دو مطلب P و V حقیقت دارد. اگر P درست باشد بقیه اظهارات نادرست است و در نتیجه رحیم و وحید هر دو گناهکارند و اما می دانیم فقط یکی گناهکار است پس V باید درست باشد و K و R و P غلط هستند و رحیم دزد است. ب) یکی از دو مطلب P و V غلط است اگر V غلط باشد تمام سه مطلب دیگر درست است. اما K و P هم نمی تواند همزمان درست باشد. پس P غلط است و R و K و V درست هستند. در نتیجه در این مسئله دزد پرویز است.   #دزد_کیست #گناهکار_کیست

دسامبر 28, 2017 از:
عده اي به ترتيب وارد باغي شدند و به شماره ورود خود سيب چيدند ... اولي ، يکي ... دومي ، دوتا ... سومي ، سه تا ... و ... سپس سيب ها را روي هم ريخته و بطور مساوي بين خود تقسيم کردند ... به هرکدام 9 (نه) سيب رسيد. سوال: تعداد نفراتي که سيب چيدند چند نفر بود؟ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ جواب معما: چون به هرکدام 9 (نه) سيب رسيده است ، پس عدد مورد نظر مضربي از عدد 9 (نه) است ... براي به دست آوردن اين عدد ، ابتدا اعداد ترتيب ورود نفرات به باغ را با هم جمع مي کنيم ... و ادامه مي دهيم تا به عددي برسيم که هم مضربي از عدد 9 (نه) باشد و هم بر تعداد اعدادي که با هم جمع کرديم ، بخش پذير باشد ... با توجه به روش پائين مشاهده مي کنيد که به عدد 17 (هفده) مي رسيم ... پس تعداد نفراتي که به باغ وارد شده اند و سيب چيده اند 17 (هفده) نفر است ... 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153 153÷9=17 منبع:vase2.com #معما_باغ_سیب
facebook Telegram Google instagram