آسیب شناسی احساسهای مقطعی و زود گذ درقالب عشق امروزی

درود دوستان دراین تاپیک با همراهی شما عزیزان ان شاالله به مبحثی جامع میپردازیم تحت عنوان احساسهای مقطعی و زود گذ درقالب عشق امروزی

امیداست که همیار را یاری کرده تااین تاپیک به مانند تاپیکهای دیگر موفق و به سرانجامی خوش برسد ....هرگونه سوالی بود درخدمتیم .

قطعا با گذر زمان وتفاوت نسلهای معیار و دید به امر عشق و ازدواج تغییر پیدا میکنند . اما تقدس عشق جایگاه خودشو دارد وهرگز تعهد و آرامش یک زندگی تغییر نمیپذیرد پس باهم داین تاپیک به جمع بندی که دست پیدا میکنیم این مقوله رو به چالش کلی میکشیم .


آهسته وپیوسته.... آتش تند احساسات و بی محابا عمنل کردن قطعا اینگونه موارد زود فروکش میکند چون ذات آدمی اینطور هست .با درایت ومعقول قدم برداشتن وبا هدف وایده آل هاست که به مرحله تقدس دست پیدا خواهید کرد .


شنیدین که میگویند عشق اسطوره ای مال کتاب هاست! خب چرا من وتو اسطوره نشیم .

png

 

متاسفانه در ادبیات کلمات مشابه بسیاری به اشتباه جای یکدیگر استفاده می شوند و عشق هم از همین گروه است. عشقی به عنوان عشق اسطوره ای در ادبیات ما وجود دارد که احتمال وقوعش در دنیای واقعی بسیار کم است. حتی وقتی فردی ادعا می کند آنقدر فرد دیگری را می خواهد که حاضر است همه را بدهد تا او را به دست بیاورد، جدا از واکنش طرف مقابل، جای بحث و بررسی دارد که آیا واقعا چنین چیزی ممکن است یا خیر. در مفاهیم انسانی این نوع رابطه بعید است اما غیرممکن نیست؛ مثلا این عشق بین انسان و خداوند متعال امکان پذیر است. ما وقتی به فردی علاقه داریم، دوست داریم تمام توجه او به ما باشد و اگر به دیگری توجه کند، آزرده می شویم. تنها خداوند است که ما دوستش داریم و وقتی دیگران مورد توجه خداوند قرار می گیرند، ناراحت نمی شویم که هیچ، خوشحال هم می شویم. این تنها مثالی بود که مشخص شود عشق انسانی با عشق های اسطوره ای بسیار متفاوت است.

پس همواره عوامل محرک وهیجانات رو دریافته وکنترل کنیم تا عشق نفرت انگیز نشودکه بامراقت ورعایت فاکتور وپیش نیازهای خاص خودش رو میطلبه که در ادامه تاپیک مفصلا از همیار خواهید شنید


 دوست داشتن احساسي است که بايد شکل بگيرد و بايدي در کارش نيست. پس اگر اوايل ازدواج احساس دوست داشتن شکل ميگيرد اما از آن مراقبت نميشود و از بين ميرود، نياز به بازسازي وجود دارد اما بايدي در کار نيست.


چرا بعضي از زوجهايي که زندگيشان را با عشق آغاز ميکنند، ناگهان به بنبست ميرسند راه را اشتباه ميروند يا از اول در مسير اشتباهي بودهاند؟ چهطور بايد تفاوت بين عشقهاي زودگذر و عشق واقعي را بفهميم؟

پس ازدواج، یکی از موضوعهای اساسی زندگی هر فرد است و در این میان، افرادی که با تدبیری مناسب به این سنت الهی عمل میکنند، شاهد پیامدهای بسیار مثبتی در زندگی خواهند بود و آرامشی عمیق در زندگیشان جاری میگردد

با بررسی بسیار ساده و گذرا در زندگی بسیاری از زوجهای جوان که بهظاهر روزی عاشق یکدیگر بودند و اینک از هم نفرت دارند، درمییابیم که آنان مفهوم عشق را اشتباه در ذهن و کالبد وجودشان، تعبیر کرده و براساس این اشتباه، تصویر رنگی و زیبایی از طرف مقابل در ذهنشان ترسیم و زندگی مشترک خود را بدون هیچ پشتوانهی منطقی و عقلی آغاز نمودهاند.

در این مقاله همیار سعی میشود برخی از مشکلهای عشقهای زودگذر و سطحی بیان شود تا دستکم افرادی که گرفتار چنین عشقهایی شدهاند، با بررسی این نکتهها، نگاه عمیقتر و عاقلانهتری به موضوع ازدواج داشته باشند: 

چهرههای تکراری
یکی از جذابیتهایی که در عشقهای زودگذر وجود دارد، چهره و ظاهر فرد مقابل است. آنان شیفتهی ظاهر هم میشوند و با گفتن کلمههای عاطفی و عاشقانه، تظاهر به علاقهمندی به خصلتهای ارزشی یکدیگر میکنند اما بعد از گذشت مدتی از ازدواج، با فروکش کردن هیجانهای کاذب از درون، به سراغ ارزشهای فرد مقابل میروند چراکه در این زمان، چهرهی او دیگر عادی و شاید هم تکراری شده است و اکنون ویژگیهای درونی و معنوی همسر برایشان مهم و جدی گشته و در صورتیکه با نظام ارزشیِ مورد قبول آنان سازگار نباشد، شروع به بهانهگیری و پرخاشگری میکنند و زندگی را تبدیل به جهنمی سوزان و پراضطراب مینمایند.

پس جوانان عزیز، یادتان باشد که: «چهره و ظاهرِ مورد پسند، در ازدواج مهم است اما شرط کافی برای یک زندگیِ خوب نیست.»


 


سوءظنهای مکرر
از آسیبهای بسیار جدی عشقهای زودگذری که منجر به ازدواج میشود، سوءظنهای مکرر در زندگی زناشویی میباشد. افرادی که بهراحتی با یک لبخند و یا با یک گفتوگوی ساده در یک میهمانی و بدون هیچ پشتوانهی منطقی، دل به هم میسپارند، پس از زمانی اندک بعد از ازدواج، دچار تردید میشوند که چنین فردیکه به این راحتی با من بنای دوستی و محبت را گذاشت، ممکن است با فرد دیگری هم چنین بوده باشد و یا در آیندهای نزدیک، چنین رابطهای را با دیگری داشته باشد. بنابراین، مدام دچار تردید و بدبینی نسبت به همسر شده و همیشه به دیدهی یک متهم به او مینگرد و همین سوءظنهای مکرر، زندگی را آشفته و دچار بحران میکند. 

مردان خوب و مهربان، دنبال تشکیل خانواده با دخترانی هستند که بهراحتی در دسترس نباشند

هر چهقدر یک خانم در ارتباطها و محاوراتش با مردان غریبه، راحتتر باشد، به همان میزان، ارزش و قیمتش نزد آنان پایینتر میآید و فقط زیباییهای ظاهری آن زن برای آنان جلب توجه میکند و جوهر وجودی و ارزشی آن زن، مورد بیمهری قرارمیگیرد.

پس دختر خانمهای عزیز، یادتان باشد که: «مردان خوب و مهربان، دنبال تشکیل خانواده با دخترانی هستند که بهراحتی در دسترس نباشند.»


 


عدم پشتوانهی خانواده
یکی از معضلهای بیشتر زوجهایی که با عشقهای خیابانی، زندگی مشترک خود را آغاز میکنند، عدم حمایت خانوادههایشان میباشد. پدر و مادر که سالها فرزندان را در چتر حمایتی خود قراردادهاند و آرزوی یک زندگی خوب را برای فرزندانشان داشتهاند، ناگهان با انتخابی از طرف فرزندشان مواجه میشوند که شاید به هیچ وجه تناسبی با خانوادهی آنان نداشته باشد. بنابراین، تنها با اصرار و پافشاری فرزندشان، تن به رضایت به اینازدواج میدهند و گاهی هم هیچوقت چنین ازدواجی را حتی بهظاهر، تأیید نمیکنند.

چنین زوجهایی که مورد حمایت مادی و معنوی خانواده قرارنمیگیرند، بهطور معمول، بعد از زمان کوتاهی از زندگی مشترک، دچار طوفانهای شدیدی در عرصهی زندگی میشوند و چون تکیهگاه محکمی ندارند، گاهی بادبانهای کشتی زندگیشان در این بحرانها میشکند و بازسازی این بادبان شکسته، شاید بسیار سخت و گاهی هم غیرممکن باشد.

پس جوانان عزیز، یادتان باشد که: «خانواده، مهمترین پشتوانهی یک زوج جوان در عرصهی زندگی خواهد بود. سعی کنید همواره از حمایت آنان در تصمیمها برخوردار باشید.»


 


کاهش احساسهای عاشقانه
زوجهایی که با عشقی کاذب و بدون منطق، زندگی مشترک خود را آغاز میکنند، به دلیل طغیان بیاساس احساسهایشان در ابراز علاقه در ابتدای آشنایی، پس از ازدواج، بهطور طبیعی این معاشقه و فوران احساسها، رو به تنزل میرود و این در حالیست که انتظارها و توقعهای گذشته همچنان باقیست و در این شرایط، طرفین احساسهای خود را با قبل از ازدواج مقایسه کرده و دچار تناقض میشوند و چنین برداشت میکنند که طرف مقابل، تمام آنچه را که در گذشته بیان داشته، دروغ گفته است. 

در زندگی منطقی، این نکته قابل توجه است که زوجین هر روز نسبت به یکدیگر عاشقتر میشوند و حرارت احساسها و عواطفشان نسبت به هم بیشتر و عاشقانهتر میشود، در صورتیکه در زندگی غیرمنطقی، زندگی روزبهروز غیرقابل تحملتر میشود و زن و شوهر از یکدیگر دورتر میشوند. 


 


سرد شدن آتش عشق
ازدواجهای بیمنطقی که بر پایهی تدبیر بنا نشده و زوجین بهراحتی به یکدیگر دل میسپارند و مسیر مشترک یک زندگی را آغاز میکنند، بعد از گذشت مدتی، دچار بحرانهای شدید عاطفی، روحی و خانوادگی میشوند. آنان تازه به سراغ ارزشها میروند و متوجه میشوند اصول مهمی در زندگی هست که میبایست در طرف مقابل وجود داشته باشد و اکنون همسرشان فاقد آنهاست. اینگونه افراد بهطور معمول بدون هیچ منطقی، ساز جدایی را سر میدهند و بهراحتی دم از طلاق میزنند. آنان که در فاصلهای نه چندان دور، بهراحتی دل به محبوبشان دادند، اینک نیز به همان راحتی از او میگذرند و عشق خویش را در جایی دیگر جستوجو و بهسادگی، یک زندگی مشترک را نابود میکنند. 

جوانان عزیز بهطور حتم باید توجه داشته باشند که زندگی مشترک، یک شوخی نیست و طرفین میبایست با یک بررسی دقیق و مشاورههای مختلف، این مسیر را آغاز نمایند و افراد قبل از اینکه گرفتار احساسهای عاطفی با کسی شوند، معیارها و ویژگیهای مورد نظرشان را در زندگی، مشخص و بر آن اساس، اقدام نمایند تا لحظههای زیبایی در زندگی برایشان رقم بخورد.


 


امروزم سوای بحث خودمون در مطالب بالا که تدوین شد به یک موضع جالبم در سیمرغ برخوردم که باهم مرور میکنیم 

سوال کاربر :

دختری  22 ساله هستم. مشکلم  این است که  هر  روز  به  یک  نفر  علاقه مند می شوم. دست  خودم  هم  نیست. لطفا  راهنمایی ام  کنید.


 


پاسخ کارشناس :

مخاطب گرامی! احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از نیاز های مهم هر فردی است که با سن بلوغ آغاز می شود و تا هنگام مرگ ادامه دارد.

 

تا الان علاقه واقعی را درک نکرده اید

در کتاب « ازدواج بدون شکست » بیان شده است که ما انسان ها 5 نوع نیاز داریم : نیاز به محبت، نیاز به بقا، نیاز به آزادی، نیاز به قدرت و نیاز به تفریح. این 5 نیاز در هر فرد شدت و اولویت خاص خود را دارد؛ برای مثال برای شما دوست گرامی با توجه به مشکلی که مطرح کرده اید نیاز درجه اول شما نیاز به محبت است چرا که به گفته خودتان هر روز به یک نفر علاقه مند می شوید و همین جا من به شما می گویم شما هیچ وقت به فردی علاقه واقعی نداشته اید و احساسی که شما تجربه کرده اید، فقط یک احساس عطش شدید برای دوست داشتن و دوست داشته شدن است.

 

راهکار های خروج شما از سردرگمی

مخاطب عزیز! هر کار و ارتباطی دارای هدفی است. هدف از ارتباط با جنس مخالف هم ازدواج است. من به شما توصیه می کنم برای ازدواج خود معیار و سنجش هایی قرار دهید تا بدانید که چگونه و چه شخصی را انتخاب کنید تا از این سردرگمی (علاقه مند شدن به افراد مختلف) نجات یابید.در ادامه به چند معیار اشاره می شود. به طور خلاصه ملاک های ازدواج که باید در نظر گرفته شود عبارت است از :


ایمان و دینداری :  پایبندی به ارزش های دینی بدون شک یکی از عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی است.
 
اصالت خانوادگی :  شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی فرهنگی خانواده همسر آینده در ایجاد تفاهم بین دختر و پسر در زندگی زناشویی نقش اساسی ایفا می کند. این مسئله باعث می شود بتوانید سازگاری بهتری با همدیگر پیدا کنید.

 

سن : تناسب سنی بین زن و مرد، تشابه نیاز ها و علایق، توقعات و انتظارات را تا حدودی به دنبال دارد. کارشناسان خانواده، حدود 2 تا 6 سال اختلاف سن بین زن و مرد را توصیه می کنند.

 

تحصیلات :  تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاهم بین زن و مرد عامل مهمی است. کسب علم و دانش به خودی خود یک مزیت و ارزش است و در رشد و تعالی فکری افراد نقش بسزایی دارد.

 

وضعیت اجتماعی - اقتصادی خانواده :  تشابه خانواده های دختر و پسر از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم های بعدی بین زن و مرد است. به این ترتیب هیچ فردی نسبت به دیگری احساس برتری نمی کند و پذیرش بهتری نسبت به همدیگر خواهند داشت.

 

زمینه های فرهنگی :  ارزش های فردی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و سلوک، حتی آداب لباس پوشیدن و غذا خوردن زن و مرد می تواند زمینه های همدلی بیشتری را بین آن دو پدید آورد. به همین دلیل شناخت زن و مرد از یکدیگر در زمینه های فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 


فراموش نکنید هیچ فردی بی عیب نیست


نکته ای که یادآوری آن در این بخش ضروری به نظر می رسد، این است که ملاک های مذکور هیچ یک به تنهایی نمی تواند عامل موفقیت در زندگی زناشویی باشد. افراد باید مجموعه عوامل گوناگون موثر بر انتخاب خود را اولویت بندی کنند و با این اعتقاد که هیچ فردی کامل نیست، به نوعی مصالحه دست بزنند.


خب تابدین جا کافیست تا درصورت مشارکت واستقیال کاربران موضوع رو بیشتر بررسی ودنبال کنیم 


تدوین کارگروه مقالات ازدواج همیار
1 Liked
 پسند شده از این
facebook Telegram Google instagram