12+ 17 حقیقت مهم درباره ازدواج

انجمن قاطی , انجمن تفریحیبارها شنیدهایم كه برای خوشبختی عشق لازم است ولی كافی نیست، عشق به ما نیرو، استقامت، جرات، پشتكار، امید، هیجان و انگیزه حركت میدهد تا با آگاهی، عقل و درایت و تلاش رودخانه متلاطم زندگی را به سلامت طی كنیم. بدون آگاهی و تعهد، عشق، تنهایی ما را به هیچجا رهنمون نخواهد شد.

در اینجا به برخی از رایجترین باورهای درست و نادرست درباره عشق و ازدواج اشاره می کنیم.

5 باور غلط درباره عشق و ازدواج
1. هر كسی نیمهگمشده ای دارد (تفكر جادویی): برخی بر این باورند كه برای هر فرد فقط یك نفر به عنوان جفت مناسب ساخته شده یا باید منتظر باشد تا تقدیر و سرنوشت آن فرشته گمشده را در برابر او ظاهر كند، یا اینكه افراد متعددی را امتحان كند تا اینكه نیمهاش را پیدا كند. گروه اول برای پیدا كردن همسر و ایجاد رابطه تلاش نخواهند كرد مگر سطحی و گروه دوم از یك رابطه به رابطهای دیگر میروند تا شاید گمشده خود را پیدا كنند.

2. فقط با همسر كامل و بیعیب و نقص میتوان در زندگی اشتراكی به خوشبختی رسید! (كمالپرستی): آنهایی که این تفکر را دارند، دنبال یك فرد كامل و تقریبا بیعیب و نقص هستند و به این ترتیب بسیاری از فرصتهای طلایی را از دست میدهند. چون همیشه معایبی برای رد كردن طرف مقابل پیدا خواهندكرد. عدهای همچون پیوند عاطفی ناامنی داشتهاند به دیگران اعتماد نمیكنند و ناخودآگاه دنبال مدرك و دلیل برای رد طرف مقابلاند. در حالی كه همسر كامل وجود ندارد و اساسا فلسفه ازدواج شروع با حداقل معیارهای لازم و اساسی و تلاش برای رسیدن به حداكثرهای ایدهآل (رشد و نمو) است. احتمال موفقیت و خوشبختی در ازدواجی بیشتر خواهد بود كه تجانس و تشابه بین زوجین بیشتر باشد و اگر یكی خیلی برتر از دیگری باشد دیر یا زود رابطه دچار مشكل میشود.

3. برای یك ازدواج موفق مهم نیست كه با چه كسی ازدواج میكنید، مهم این است كه چقدر تلاش میكنید! افراد با چنین تفكری بدون در نظر گرفتن تضادها، تشابهات ارزشها، اهداف، انتظارات و... وارد یك رابطه و ازدواج نابرابر و سوءاستفادهگرانه میشوند و دیر یا زود هر دو طرف از پا درخواهند آمد. خمیرمایه چنین طرز تفكری این است؛ خودم درستش میكنم! در حالی كه ازدواج مثل بازی پینگپونگ است كه هر دو باید لذت ببرند.

4. عشق بهتنهایی برای ازدواج كافی است! اصلا! مخصوصا اگر شهوانی باشد. برای انتخاب همسر باید براساس دل (احساسات و عواطف) عمل كرد. كودك 7 تا 10 ساله فقط براساس حواس، تخیلات و هوشش دنیا را درك و ارزیابی میكند! از ویژگیهای این افراد این است كه وقتی میپرسیم چرا عاشق این فرد شدهاید؟ معمولا یا دلیلی برای آن ندارند و اگر هم داشته باشند یا بیشتر به صورت نداشتن معایب است (دروغ نمیگوید، خشن نیست) یا اینكه محاسن نسبت داده شده نادرست و غیرمنطقی است (فهیم و با پشتكار است ولی در سن 28 سالگی هنوز نه تحصیلات دارد نه شغل!) انسان سالم كسی است كه با عقل جاده و مسیر و با دل و احساس ، انرژی رفتن در مسیر را انتخاب میكند.

5. ازدواج و انتخاب همسر به شانس بستگی دارد! اگر ما شانس را به عنوان سرنوشت محتوم در نظر بگیریم دیگر تلاش، اختیار، كوشش، تفكر و در یك كلام هستی بیمعنی خواهد بود. تفاوت انسانهای عاقل و توانمند با دیگران در این است كه آنها خود سرنوشتشان را مینویسند و میسازند.
بسیاری از ازدواجهای غلط و ناموفق به این دلیل رخ میدهد كه افراد آن را یك هدف قرار میدهند. در نتیجه برای رسیدن به آن گاهی بسیاری از اصول عقلانی و حتی اخلاقی را نیز نادیده میگیرند و زیر بار انتخاب غلط میروند یا بدون آمادگی و شرایط لازم درگیر آن میشوند


12 باور درست درباره ازدواج
1. خوشبختی به خودیخود رخ نمیدهد، بلكه ساخته میشود. به همان اندازه انتخاب و داشتن همسر خوب، تلاش در حفظ آن نیز مهم است.

2. ازدواج دوای هیچ دردی نیست. حكم غذا را دارد، نه دارو. ازدواج باعث رفع هیچیک از مشكلات روانی نمیشود.

3. ازدواج وسیله است، نه هدف، بسیاری از ازدواجهای غلط و ناموفق به این دلیل رخ میدهد كه افراد آن را یك هدف قرار میدهند. در نتیجه برای رسیدن به آن گاهی بسیاری از اصول عقلانی و حتی اخلاقی را نیز نادیده میگیرند و زیر بار انتخاب غلط میروند یا بدون آمادگی و شرایط لازم درگیر آن میشوند.

4. بسیاری از مشكلات و اختلافهای زناشویی از بین نمیروند، بلكه همین كه به این تفاهم برسید كه در زمینههایی با هم اختلافنظر دارید و به یك سازگاری و توافق دونفره برسید كافی است.

5. زوجهای موفق و خوشبخت نیز گاهی بحث و كشمكش دارند و اگر این طور نباشد باید در صحت و سلامت ازدواجشان شك كرد. مزیت زوجهای موفق در این است كه میدانند چگونه به درستی با اختلافها و مشكلها مواجه شوند و به تفاهم برسند. آنها به تفاوتها احترام میگذارند و با دید برنده و بازنده به مسائل نگاه نمیكنند.

6. در زندگی اشتراكی هیچ فایده و قانونی وجود ندارد مگر اینكه زوجین با هم آن را وضع كرده باشند. ازدواج همچون درختی است كه در صورت عدم آبیاری و مراقبت، دیر یا زود پژمرده خواهدشد.

7. مشكلها و اختلافهای جدی زناشویی با ورود بچهها برطرف نمیشود.

8. رابطه زناشویی یك رابطه 50/50 سپس 100/100 است. یك ازدواج زمانی میتواند موفق باشد كه در رابطه، هر یك از طرفین با تمام صفات خوب خود باشند و اشتباه دیگری را مجوزی برای خطای خود ندانند.

9. زوجین نه مكمل یكدیگر، بلكه حامی و تقویتكننده همدیگر هستند. هر یك از زوجین افرادی عاقل، بالغ، كامل و توانمندی هستند كه میتوانند زندگی خود را به تنهایی و با خوشی بگذرانند ولی با آگاهی و انتخاب تصمیم میگیرند با دیگری و كمك به هم مسیر رشد و كمال را دلپذیرتر، معنیدارتر و بهتر طی كنند.

10. اولین شرط و لازمه ارتباط خوب و موثر زناشویی ابراز صحیح، صریح و شفاف احساسات، نظرات و خواستههاست.

11. اگر در ازدواج قرار باشد كسی تغییر كند آن یك نفر خود ما هستیم!

12. اگرچه مشورت با والدین نشانه سلامت عقل است ولی این شما هستید كه میخواهید با همسرتان زندگی كنید، نه آنها.

12 ویژگی عشق
1. عشق اعطا و بخشش خالصانه بدون هیچ انتظار و توقع است نه به معنی برآورده كردن تمام خواستههای معشوق.

2. عشق یعنی توجه، مراقبت، ابراز محبت و حمایت. البته بدون آنكه انتظار جبران و پاسخ یا به دست آوردن چیزی داشته باشیم.

3. عشق وابسته بودن به هم نیست بلكه حفظ تمامیت و استقلال فردی و تكیه و اعتماد كردن به یكدیگر است.

4. عشق بدون حضور دیگری نیز خوب و خوش است و لزوما در تمام لحظات شادیآور با هم نیستند.

5. دو عاشق حریم خصوصی یكدیگر را میدانند،به آنها احترام میگذارند، به هم اعتماد دارند، هرگز از آن سوءاستفاده نمیكنند و خود را فریب نمیدهند.

6. بدون شناخت خود و ارزشمند دانستن خود و دیگری، ارتباط عشق بارور نمیشود.

7. عشق یك روند است و نه یك حادثه، عشق با كشش و اشتیاق احساس عاطفی شروع میشود و با صمیمیت و تعهد كامل میشود.

8. عشق دنبال تغییر معشوق نیست بلكه اگر لازم بداند خود را تغییر میدهد.

9. در عشق واقعی جایی برای جملات «اگر منو دوست داری...» برای رسیدن به هدف و خواسته وجود ندارد.

10. در عشق واقعی جا و بهانهای برای رفتار خشن، بیاحترامی، سرزنش، تهدید، دروغ، كتمانكاری، راز و بازی كردن وجود ندارد.

11. افراد عاشق نیز با هم تفاوت، اختلاف و مشكل دارند ولی میتوانند به راحتی و به خوبی با آنها مواجه شوند.

12. كیفیت و كمیت عشق واقعی در طول زندگی نهتنها دچار تغییر میشوند، بلكه بدون مراقبت و نگهداری از آن میتوانند به مرور كمرنگ و محو شوند

1 Liked
 پسند شده از این
facebook Telegram Google instagram